Halvårsrapport januari - juni 2022

rapport_puff_1282_824.jpg

  • Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen ökade med 2 procent och var 905 mnkr (891). Inklusive koncerninterna hyresintäkter om 101 mnkr (63), främst hänförligt till NK Retail, var ökningen 5 procent.
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat minskade med 3 procent och uppgick till 599 mnkr (615). Inklusive koncerninterna hyresintäkter om 101 mnkr (63) var ökningen 3 procent.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 756 mnkr (769), motsvarande 3,74 kronor per aktie (3,80).
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 49,6 mdkr (48,8 vid årsskiftet), vilket ger ett långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) om 201 kronor per aktie (199 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var 410 mnkr (407).
  • Soliditeten uppgick till 61 procent (60), nettobelåningsgraden till 18 procent (19) och räntetäckningsgraden var 8,1 gånger (9,4).
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 8,5 procent (7,6). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 5,5 procent (6,5).

Stockholm den 24 augusti 2022

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Anders Nygren
Verkställande direktör
 

Bilaga: Halvårsrapport januari – juni 2022

Frågor besvaras av Anders Nygren, Verkställande direktör och Åsa Roslund, vVD samt chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2022 kl. 11:30.
 

Halvårsrapport januari-juni 2022
Pressmeddelande Halvårsrapport Q2 2022