Delårsrapport januari - mars 2021

puff_rapporter_631_412.jpg

  • Den 3 februari 2021 tillträdde koncernen NK-verksamheten inom Departments & Stores Europe AB. En effekt av detta är att koncerninterna hyresintäkter och hyreskostnader elimineras i koncernens resultaträkning.
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat minskade med 16 procent och uppgick till 284 mnkr (339), vilket främst förklaras av lägre hyresintäkter för butiker och restauranger samt eliminering av koncerninterna hyresintäkter om 33,7 mnkr (11,0).
  • Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 425 mnkr (471),en minskning om 10 procent. Det förklaras främst av tillfälliga hyresrabatter för butiker och restauranger till följd av covid-19, ökade hyresförluster samt eliminering av koncerninterna hyresintäkter om 33,7 mnkr (11,0).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 14 mnkr (-499), motsvarande 0,07 kronor per aktie (-2,42). Ökningen förklaras främst av lägre negativa orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 45,6 mdkr (45,6 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 171 kronor per aktie (173 vid årsskiftet) efter avdrag för beslutad utdelning om 2,50 kr per aktie. Periodens orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var -236 mnkr (-929).
  • Soliditeten uppgick till 59 procent (62), nettobelåningsgraden till 20 procent (18) och räntetäckningsgraden var 8,6 gånger (10,8).
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 8,3 procent (6,3). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 7,3 procent (2,7).
 

Stockholm den 6 maj 2021

HUFVUDSTADEN AB (publ)


 

Ivo Stopner
Verkställande direktör
 

Bilaga: Delårsrapport januari – mars 2021

Frågor besvaras av Ivo Stopner, Verkställande direktör och Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021 kl. 11:45.

Delårsrapport januari-mars 2021
Pressmeddelande Delårsrapport Q1 2021