Bokslutskommuniké 2018

Bruttoresultatet från fastighetsförvaltningen ökade med 3 procent och uppgick till 1 302 mnkr (1 262), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter. Fastighetsförvaltningens nettoomsättning var 1 797 mnkr (1 751), en ökning med 3 procent. Årets...
  •  Bruttoresultatet från fastighetsförvaltningen ökade med 3 procent och uppgick till 1 302 mnkr (1 262), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter.
  •  Fastighetsförvaltningens nettoomsättning var 1 797 mnkr (1 751), en ökning med 3 procent.
  •  Årets resultat efter skatt uppgick till 4 320 mnkr (3 035), motsvarande 20,94 kronor per aktie (14,71). Ökningen förklaras främst av högre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet samt omräkning av uppskjuten skatt till följd av sänkt bolagsskatt.
  •  Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 3,70 kronor per aktie (3,50).
  •  Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 44,1 mdkr (39,7), vilket ger ett substansvärde om 171 kronor per aktie (152). Årets orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var 3 621 mnkr (2 848).
  •  Soliditeten uppgick till 64 procent (63), nettobelåningsgraden till 14 procent (15) och räntetäckningsgraden var 10,5 gånger (9,3).
  •  Hyresvakansgraden vid årets slut var 2,6 procent (3,9). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 1,3 procent (2,4).


Stockholm den 14 februari 2019

HUFVUDSTADEN AB (publ)


Styrelsen

Bilaga
Bokslutskommuniké 2018

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019 kl. 11:45.

Bokslutskommuniké 2018
Pressmeddelande Bokslutskommuniké 2018