Delårsrapport januari - mars 2023

IR-puff_q1-2023.png

 • Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 503 mnkr (449), en ökning om 12 procent. Inklusive koncerninterna hyresintäkter var fastighetsförvaltningens nettoomsättning 551 mnkr (499).
 • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 15 procent och uppgick till 331 mnkr (288). Inklusive koncerninterna hyresintäkter var fastighetsförvaltningens bruttoresultat 379 mnkr (338).
   
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -499 mnkr (380), motsvarande -2,47 kronor per aktie (1,88). Minskningen förklaras av negativa orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.
 • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 48,9 mdkr (49,5 vid årsskiftet), vilket ger ett långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) om 195 kronor per aktie (201 vid årsskiftet) efter betald utdelning om 2,70 kr per aktie. Periodens orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var -906 mnkr (227).
   
 • Soliditeten uppgick till 60 procent (60), nettobelåningsgraden till 20 procent (19) och räntetäckningsgraden var 6,2 gånger (7,6).
   
 • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 8,5 procent (9,7). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 5,4 procent (6,7).
   

Kommentarer från Hufvudstadens VD, Anders Nygren.

Vi inleder året med ett starkt bruttoresultat från fastighetsförvaltningen som ökar med 15 procent. Det känns positivt då vi har flera stora utvecklingsprojekt igång samtidigt som vi befinner oss i tider med stigande räntor och osäkerhet i omvärlden. Hufvudstaden har under rådande marknadssituation ett fördelaktigt utgångsläge med låg belåning och fastigheter i de bästa lägena.”

”Vi ser ett fortsatt intresse för våra kontorslokaler i Stockholms och Göteborgs bästa citylägen. Fler kunder är tydliga med att de söker ett riktigt attraktivt kontor i centralt läge med närliggande service, handel och kultur. Faktorer som blivit ännu viktigare efter pandemin för att locka kontorsmedarbetare att välja kontoret framför distansarbete.”

Frågor besvaras av:
Anders Nygren, VD och Åsa Roslund, vVD samt chef Ekonomi och Finans,
telefon 08-762 90 00.

Bilaga: Delårsrapport januari – mars 2023

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2023 kl. 12:30.

Delårsrapport januari-mars 2023
Anders Nygren VD Hufvudstaden AB.jpg
Pressmeddelande Delårsrapport Q1 2023