Bokslutskommuniké 2022

rapport_puff_1282_824.jpg

  • Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 1 855 mnkr (1 783), en ökning om 4 procent. Inklusive koncerninterna hyresintäkter om 200 mnkr (153), främst hänförligt till NK Retail, var ökningen 6 procent.
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 1 procent och uppgick till 1 235 mnkr (1 221). Inklusive koncerninterna hyresintäkter om 200 mnkr (153) ökade fastighetsförvaltningens bruttoresultat med 4 procent.
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 722 mnkr (2 955), motsvarande 3,57 kronor per aktie (14,61). Minskningen förklaras främst av lägre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.
  • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 2,70 kronor per aktie (2,60).
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 49,5 mdkr (48,8), vilket ger ett långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) om 201 kronor per aktie (199). Årets orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var -209 mnkr (2 579).
  • Soliditeten uppgick till 61 procent (61), nettobelåningsgraden till 19 procent (18) och räntetäckningsgraden var 7,7 gånger (9,3).
  • Hyresvakansgraden vid årets slut var 7,0 procent (7,3). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 4,0 procent (5,9).

Stockholm den 16 februari 2023

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Styrelsen

Frågor besvaras av Anders Nygren, Verkställande direktör och Åsa Roslund, vVD samt chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 kl. 14:40.

Bokslutskommuniké 2022
Pressmeddelande Bokslutskommuniké 2022