Delårsrapport januari - september 2021

puff_rapporter_631_412.jpg

  • Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 1 339 mnkr (1 281), en ökning om 5 procent. Eliminering av koncerninterna hyresintäkter har skett med 109 mnkr (33), främst hänförligt till NK Retail.
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 4 procent och uppgick till 932 mnkr (897), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter. Eliminering av koncerninterna hyresintäkter har skett med 109 mnkr (33).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 271 mnkr (-1 003), motsvarande 6,28 kronor per aktie (-4,87). Ökningen förklaras av positiva orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 46,8 mdkr (45,6 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 178 kronor per aktie (173 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var 735 mnkr (-2 070).
  • Soliditeten uppgick till 60 procent (61), nettobelåningsgraden till 19 procent (19) och räntetäckningsgraden var 9,5 gånger (9,2).
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 8,4 procent (9,1). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 7,0 procent (4,7).
  • Hufvudstaden har branschens nöjdaste kontorshyresgäster och vinner NKI för fjärde året i rad i kategorin storbolag.

Stockholm den 11 november 2021

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Bilaga: Delårsrapport januari – september 2021

Frågor besvaras av Ivo Stopner, Verkställande direktör och Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2021 kl. 11:30.

Delårsrapport januari-september 2021
Pressmeddelande Delårsrapport Q3 2021