Bokslutskommuniké 2021

puff_rapporter_631_412.jpg

 • Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 1 783 mnkr (1 724), en ökning om 3 procent. Eliminering av koncerninterna hyresintäkter har skett med 153 mnkr (44), främst hänförligt till NK Retail.
 • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 2 procent och uppgick till 1 221 mnkr (1 194), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter. Eliminering av koncerninterna hyresintäkter har skett med 153 mnkr (44).
   
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 2 955 mnkr (-1 462), motsvarande 14,61 kronor per aktie (-7,13). Ökningen förklaras av positiva orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.
   
 • Styrelsen förslår en höjning av utdelningen till 2,60 kronor per aktie (2,50).
 • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 48,8 mdkr (45,6), vilket ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 188 kronor per aktie (173). Årets orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var 2 579 mnkr (-2 930).
 • Soliditeten uppgick till 61 procent (60), nettobelåningsgraden till 18 procent (19) och räntetäckningsgraden var 9,3 gånger (9,1).
 • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 7,3 procent (8,2). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 5,9 procent (6,7).
   

Stockholm den 17 februari 2022

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Styrelsen

Frågor besvaras av Anders Nygren, Verkställande direktör och Åsa Roslund, vVD samt chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022 kl. 11:45.

Bilaga

Bokslutskommuniké 2021
Pressmeddelande Bokslutskommuniké 2021