Delårsrapport januari - september 2020

report_2020_631px.jpg

  • Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen minskade med 7 procent till 1 314 mnkr (1 408), vilket främst förklaras av tillfälliga hyresrabatter och ökade kundförluster för butiker och restauranger till följd av Covid-19.
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till 930 mnkr (1 029). Minskningen om 10 procent förklaras främst av lägre hyresintäkter för butiker och restauranger.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -1 003 mnkr (2 045), motsvarande -4,87 kronor per aktie (9,91). Minskningen förklaras främst av negativa orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet avseende fastigheter med en betydande andel butiker och restauranger.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 46,3 mdkr (47,7 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 176 kronor per aktie (185 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var -2 070 mnkr (1 700).
  • Återköp av 3 959 000 egna A-aktier har skett för 500 mnkr till en genomsnittlig kurs på 126,29 kr per aktie.
  • Soliditeten uppgick till 61 procent (62), nettobelåningsgraden till 19 procent (16) och räntetäckningsgraden var 9,2 gånger (11,4).
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 9,1 procent (7,1). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 4,7 procent (3,0).
  • Hufvudstaden har branschens nöjdaste kontorshyresgäster enligt Fastighetsbarometerns Nöjd Kund Index i kategorin storbolag.

     

Stockholm den 5 november 2020

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Bilaga: Delårsrapport januari – september 2020

Frågor besvaras av Ivo Stopner, Verkställande direktör och Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2020 kl. 11:30.
 

Delårsrapport januari-september 2020
Pressmeddelande Delårsrapport Q3 2020