Halvårsrapport januari - juni 2019

Bruttoresultatet från fastighetsförvaltningen ökade med 5 procent och uppgick till 682 mnkr (648), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter. Fastighetsförvaltningens nettoomsättning var 938 mnkr (888), en ökning med 6 procent. Periodens resultat...
  •  Bruttoresultatet från fastighetsförvaltningen ökade med 5 procent och uppgick till 682 mnkr (648), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter.
  •  Fastighetsförvaltningens nettoomsättning var 938 mnkr (888), en ökning med 6 procent.
  •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 481 mnkr (2 575), motsvarande 7,18 kronor per aktie (12,48). Minskningen förklaras av lägre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet samt föregående års omräkning av uppskjuten skatt till följd av sänkt bolagsskatt.
  •  Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 45,8 mdkr (44,1 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde om 176 kronor per aktie (171 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändring i fastighetsbeståndet var 1 292 mnkr (2 038).
  •  Soliditeten uppgick till 62 procent (63), nettobelåningsgraden till 17 procent (15) och räntetäckningsgraden var 11,3 gånger (10,5).
  •  Hyresvakansgraden vid periodens slut var 6,5 procent (4,2). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 2,9 procent (2,8).

Stockholm den 21 augusti 2019

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Bilaga: Halvårsrapport januari – juni 2019


Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2019 kl. 11:30.

Halvårsrapport januari-juni 2019
Pressmeddelande Halvårsrapport Q2 2019