Delårsrapport januari - september 2019

Bruttoresultatet från fastighetsförvaltningen ökade med 6 procent och uppgick till 1 029 mnkr (972).
  • Bruttoresultatet från fastighetsförvaltningen ökade med 6 procent och uppgick till 1 029 mnkr (972), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter.
  • Fastighetsförvaltningens nettoomsättning var 1 408 mnkr (1 333), en ökning med 6 procent.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 045 mnkr (3 137), motsvarande 9,91 kronor per aktie (15,21). Minskningen förklaras av lägre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet samt föregående års omräkning av uppskjuten skatt till följd av sänkt bolagsskatt.
  • Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 46,4 mdkr (44,1 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde om 179 kronor per aktie (171 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändring i fastighetsbeståndet var 1 700 mnkr (2 467).
  • Soliditeten uppgick till 62 procent (63), nettobelåningsgraden till 16 procent (15) och räntetäckningsgraden var 11,4 gånger (10,0).
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 7,1 procent (4,1). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 3,0 procent (2,5).
  • Hufvudstaden har branschens nöjdaste kontorshyresgäster enligt Fastighetsbarometerns Nöjd Kund Index i kategorin storbolag.

     

Stockholm den 7 november 2019

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

Bo Wikare
Tf Verkställande direktör

Bilaga: Delårsrapport januari – september 2019

Frågor besvaras av Bo Wikare, Tf Verkställande direktör och Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2019 kl. 11:30.

Delårsrapport januari-september 2019
Pressmeddelande Delårsrapport Q3 2019