Delårsrapport januari - mars 2019

Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 5 procent och uppgick till 343 mnkr (325), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter. Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 472 mnkr (445), en ökning med 6 procent. Periodens resultat...
  •  Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 5 procent och uppgick till 343 mnkr (325), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter.
  •  Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 472 mnkr (445), en ökning med 6 procent.
  •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 500 mnkr (692), motsvarande 2,42 kronor per aktie (3,35). Minskningen förklaras av lägre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.
  •  Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 44,6 mdkr (44,1 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde om 170 kronor per aktie (171 vid årsskiftet) efter betald utdelning om 3,70 kr per aktie. Periodens orealiserade värdeförändring i fastighetsbeståndet var 332 mnkr (593).
  •  Soliditeten uppgick till 62 procent (61), nettobelåningsgraden till 17 procent (16) och räntetäckningsgraden var 11,8 gånger (11,2).
  •  Hyresvakansgraden vid periodens slut var 6,2 procent (4,6). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 2,3 procent (3,3).


Stockholm den 9 maj 2019

HUFVUDSTADEN AB (publ)


Ivo Stopner
Verkställande direktör

Bilaga: Delårsrapport januari – mars 2019


Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, 
telefon 08-762 90 00.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 11:45.

Delårsrapport januari-mars 2019.pdf