Bokslutskommuniké 2019

Bruttoresultatet från fastighetsförvaltningen ökade med 5 procent och uppgick till 1 373 mnkr (1 302), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter.
  • Bruttoresultatet från fastighetsförvaltningen ökade med 5 procent och uppgick till 1 373 mnkr (1 302), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter.
  • Fastighetsförvaltningens nettoomsättning var 1 896 mnkr (1 797), en ökning med 6 procent.
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 3 146 mnkr (4 320), motsvarande 15,25 kronor per aktie (20,94). Minskningen förklaras av lägre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet samt föregående års omräkning av uppskjuten skatt till följd av sänkt bolagsskatt.
  • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen för 19:e året i rad till 3,90 kronor per aktie (3,70).
  • Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 47,7 mdkr (44,1), vilket ger ett substansvärde om 185 kronor per aktie (171). Årets orealiserade värdeförändring i fastighetsbeståndet var 2 727 mnkr (3 621).
  • Soliditeten uppgick till 62 procent (64), nettobelåningsgraden till 16 procent (14) och räntetäckningsgraden var 11,4 gånger (10,5).
  • Hyresvakansgraden vid årets slut var 5,0 procent (2,6). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 1,7 procent (1,3).


 

Stockholm den 13 februari 2020

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

Styrelsen


Bilaga
Bokslutskommuniké 2019

Frågor besvaras av Bo Wikare, Tf Verkställande direktör och Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020 kl. 11:45.

Bokslutskommuniké 2019
Pressmeddelande Bokslutskommuniké 2019