Halvårsrapport januari - juni 2018

Bruttoresultatet från fastighetsförvaltningen ökade med 4 procent och uppgick till 648 mnkr (623), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter. Fastighetsförvaltningens nettoomsättning var 888 mnkr (859), en ökning med 3 procent. Periodens resultat...
  •  Bruttoresultatet från fastighetsförvaltningen ökade med 4 procent och uppgick till 648 mnkr (623), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter.
  •  Fastighetsförvaltningens nettoomsättning var 888 mnkr (859), en ökning med 3 procent.
  •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 575 mnkr (1 625), motsvarande 12,48 kronor per aktie (7,88). Ökningen förklaras främst av högre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet samt omräkning av uppskjuten skatt till följd av sänkt bolagsskatt.
  •  Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 42,1 mdkr (39,7 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde om 161 kronor per aktie (152 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändring var 2 038 mnkr (1 518).
  •  Soliditeten uppgick till 63 procent (62), nettobelåningsgraden till 15 procent (15) och räntetäckningsgraden var 10,5 gånger (9,0).
  •  Hyresvakansgraden vid periodens slut var 4,2 procent (4,3). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 2,8 procent (2,2).

Stockholm den 21 augusti 2018

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Bilaga: Halvårsrapport januari – juni 2018

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2018 kl. 08:30.

Halvårsrapport januari-juni 2018
Pressmeddelande Halvårsrapport Q2 2018