Delårsrapport januari - september 2018

Bruttoresultatet från fastighetsförvaltningen ökade med 3 procent och uppgick till 972 mnkr (944), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter.Fastighetsförvaltningens nettoomsättning var 1 333 mnkr (1 295), en ökning med 3 procent. Periodens...
  • Bruttoresultatet från fastighetsförvaltningen ökade med 3 procent och uppgick till 972 mnkr (944), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter.
  • Fastighetsförvaltningens nettoomsättning var 1 333 mnkr (1 295), en ökning med 3 procent.
  •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 3 137 mnkr (2 132), mot-svarande 15,21 kronor per aktie (10,33). Ökningen förklaras främst av högre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet samt omräkning av uppskjuten skatt till följd av sänkt bolagsskatt.
  •  Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 42,7 mdkr (39,7 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde om 164 kronor per aktie (152 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändring var 2 467 mnkr (1 878).
  •  Soliditeten uppgick till 63 procent (62), nettobelåningsgraden till 15 procent (15) och räntetäckningsgraden var 10,0 gånger (9,0).
  •  Hyresvakansgraden vid periodens slut var 4,1 procent (4,3). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 2,5 procent (1,8).
  •  Hufvudstaden har, med högsta resultat någonsin, branschens nöjdaste kontorshyresgäster enligt Fastighetsbarometerns Nöjd Kund Index i kategorin storbolag.

Stockholm den 9 november 2018

HUFVUDSTADEN AB (publ)Ivo Stopner
Verkställande direktör

Bilaga: Delårsrapport januari – september 2018

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2018 kl. 11:30.

Delårsrapport januari-september 2018
Pressmeddelande Delårsrapport Q3 2018