Delårsrapport januari - mars 2018

Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 5 procent och uppgick till 325 mnkr (311), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter. Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 445 mnkr (429), en ökning med 4 procent. Periodens resultat...
  •  Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 5 procent och uppgick till 325 mnkr (311), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter.
  •  Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 445 mnkr (429), en ökning med 4 procent.
  •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 692 mnkr (472), motsvarande 3,35 kronor per aktie (2,29). Ökningen förklaras av högre orealiserade värdeökningar i fastighetsbeståndet.
  •  Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 40,4 mdkr (39,7 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde om 153 kronor per aktie (152 vid årsskiftet) efter betald utdelning om 3,50 kr per aktie. Periodens orealiserade värdeförändring i fastighetsbeståndet var 593 mnkr (322).
  •  Soliditeten uppgick till 61 procent (60), nettobelåningsgraden till 16 procent (16) och räntetäckningsgraden var 11,2 gånger (9,0).
  •  Hyresvakansgraden vid periodens slut var 4,6 procent (5,2). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 3,3 procent (3,3).

Stockholm den 3 maj 2018

HUFVUDSTADEN AB (publ)


Ivo Stopner
Verkställande direktör

Bilaga: Delårsrapport januari – mars 2018


Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, 
telefon 08-762 90 00.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018 kl. 11:30.

KALENDARIUM  
Halvårsrapport januari-juni 2018          21 augusti 2018
Delårsrapport januari-september 2018       9 november 2018
Bokslutskommuniké för 2018          14 februari 2019
Årsredovisning 2018                                      mars 2019
Årsstämma 2019 i Stockholm              21 mars 2019

 

Pressmeddelande Delårsrapport Q1 2018.pdf

Delårsrapport januari-mars 2018.pdf