Halvårsrapport januari - juni 2017

Bruttoresultatet ökade med 4 procent och uppgick till 643 mnkr (616). Resultatförbättringen förklaras främst av högre hyresintäkter.Nettoomsättningen uppgick till 905 mnkr (870), en ökning med 4 procent.Periodens resultat efter skatt uppgick till 1...
  • Bruttoresultatet ökade med 4 procent och uppgick till 643 mnkr (616). Resultatförbättringen förklaras främst av högre hyresintäkter.
  • Nettoomsättningen uppgick till 905 mnkr (870), en ökning med 4 procent.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 625 mnkr (1 649), motsvarande 7,88 kronor per aktie (7,99). Minskningen förklaras främst av lägre orealiserade värdeökningar i fastighetsbeståndet.
  • Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 38,3 mdkr (36,5 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde om 144 kronor per aktie (138 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändring var 1 518 mnkr (1 582).
  • Soliditeten uppgick till 62 procent (60), nettobelåningsgraden till 15 procent (17) och räntetäckningsgraden var 9,0 gånger (8,3).
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 4,3 procent (4,2). Exklusive vakans på grund av pågående projekt uppgick hyresvakansen till 2,2 procent (2,3).

Stockholm den 23 augusti 2017

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Ivo Stopner
Verkställande direktör


Bilaga: Halvårsrapport januari – juni 2017

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2017 kl. 08:30.

Halvårsrapport januari-juni 2017.pdf