Delårsrapport januari - september 2017

Bruttoresultatet ökade med 4 procent och uppgick till 972 mnkr (937), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter.Nettoomsättningen uppgick till 1 361 mnkr (1 322), en ökning med 3 procent.Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 132 mnkr (2...
  • Bruttoresultatet ökade med 4 procent och uppgick till 972 mnkr (937), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter.
  • Nettoomsättningen uppgick till 1 361 mnkr (1 322), en ökning med 3 procent.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 132 mnkr (2 555), motsvarande 10,33 kronor per aktie (12,39). Minskningen förklaras av lägre orealiserade värdeökningar i fastighetsbeståndet.
  • Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 38,8 mdkr (36,5 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde om 147 kronor per aktie (138 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändring i fastighetsbeståndet var 1 878 mnkr (2 451).
  • Soliditeten uppgick till 62 procent (61), nettobelåningsgraden till 15 procent (16) och räntetäckningsgraden var 9,0 gånger (8,5).
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 4,3 procent (4,2). Exklusive vakans på grund av pågående projekt uppgick hyresvakansen till 1,8 procent (2,6).

Stockholm den 9 november 2017

HUFVUDSTADEN AB (publ)Ivo Stopner
Verkställande direktör

Bilaga: Delårsrapport januari – september 2017

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2017 kl. 11:30.

Delårsrapport januari-september 2017.pdf