Delårsrapport januari - mars 2017

Bruttoresultatet ökade med 5 procent till 321 mnkr (305), vilket förklaras av högre hyresintäkter.Nettoomsättningen blev 452 mnkr (431), en ökning med 5 procent.Periodens resultat efter skatt uppgick till 472 mnkr (738), motsvarande 2,29 kronor per...
  • Bruttoresultatet ökade med 5 procent till 321 mnkr (305), vilket förklaras av högre hyresintäkter.
  • Nettoomsättningen blev 452 mnkr (431), en ökning med 5 procent.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 472 mnkr (738), motsvarande 2,29 kronor per aktie (3,58). Minskningen förklaras av lägre orealiserade värdeökningar i fastighetsbeståndet.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 37,0 mdkr (36,5 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde om 138 kronor per aktie (138 vid årsskiftet) efter betald utdelning om 3,30 kr per aktie. Periodens orealiserade värdeförändring i fastighetsbeståndet var 322 mnkr (689).
  • Soliditeten uppgick till 60 procent (59), nettobelåningsgraden till 16 procent (18) och räntetäckningsgraden var 9,0 gånger (9,0).
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 5,2 procent (4,3). Exklusive vakans på grund av pågående projekt uppgick hyresvakansen till 3,3 procent (2,3).

Stockholm den 5 maj 2017

HUFVUDSTADEN AB (publ)


Ivo Stopner
Verkställande direktör

Bilaga: Delårsrapport januari – mars 2017

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2017 kl. 11:45.

Delårsrapport_januari_mars_2017.pdf