Bokslutskommuniké 2017

Bruttoresultatet ökade med 3 procent och uppgick till 1 301 mnkr (1 262), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter.Nettoomsättningen uppgick till 1 841 mnkr (1 790), en ökning med 3 procent. Ökningen motverkas av kostnader för hyresvakanser...
  • Bruttoresultatet ökade med 3 procent och uppgick till 1 301 mnkr (1 262), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter.
  • Nettoomsättningen uppgick till 1 841 mnkr (1 790), en ökning med 3 procent. Ökningen motverkas av kostnader för hyresvakanser främst hänförligt till utvecklingsprojekt.
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 3 035 mnkr (4 120), motsvarande 14,71 kronor per aktie (19,98). Minskningen förklaras av lägre orealiserade värdeökningar i fastighetsbeståndet.
  • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 3,50 kronor per aktie (3,30).
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 39,7 mdkr (36,5), vilket ger ett substansvärde om 152 kronor per aktie (138). Årets orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var 2 848 mnkr (4 160).
  • Soliditeten uppgick till 63 procent (61), nettobelåningsgraden till 15 procent (15) och räntetäckningsgraden var 9,3 gånger (8,6).
  • Hyresvakansgraden vid årets slut var 3,9 procent (3,9). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 2,4 procent (2,6).


Stockholm den 15 februari 2018

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Styrelsen

Bilaga
Bokslutskommuniké 2017

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018 kl. 11:45.

Bokslutskommuniké 2017.pdf