Halvårsrapport januari - juni 2016

Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 649 mnkr (1 221), motsvarande 7,99 kronor per aktie (5,92). Ökningen förklaras främst av högre orealiserade värdeökningar i fastighetsbeståndet.Bruttoresultatet ökade med 9 procent och uppgick till 616...
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 649 mnkr (1 221), motsvarande 7,99 kronor per aktie (5,92). Ökningen förklaras främst av högre orealiserade värdeökningar i fastighetsbeståndet.
  • Bruttoresultatet ökade med 9 procent och uppgick till 616 mnkr (565). Resultatförbättringen förklaras främst av högre hyresintäkter.
  • Nettoomsättningen uppgick till 870 mnkr (822), en ökning med 6 procent.
  • Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 33,7 mdkr (31,7 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde om 124 kronor per aktie (118 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändring var 1 582 mnkr (1 097).
  • Soliditeten uppgick till 60 procent (58), nettobelåningsgraden till 17 procent (19) och räntetäckningsgraden var 8,3 gånger (8,9).
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 4,2 procent (6,3). Exklusive vakans på grund av pågående projekt uppgick hyresvakansen till 2,3 procent (5,1).Stockholm den 22 augusti 2016

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Bilaga: Halvårsrapport januari – juni 2016


Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, 
telefon 08-762 90 00.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2016 kl. 14:45.

Halvårsrapport januari-juni 2016