Delårsrapport januari - september 2016

Periodens resultat efter skatt ökade med 37 procent och uppgick till 2 555 mnkr (1 862), motsvarande 12,39 kronor per aktie (9,03). Ökningen förklaras främst av högre orealiserade värdeökningar i fastighetsbeståndet.Bruttoresultatet ökade med 9...
  • Periodens resultat efter skatt ökade med 37 procent och uppgick till 2 555 mnkr (1 862), motsvarande 12,39 kronor per aktie (9,03). Ökningen förklaras främst av högre orealiserade värdeökningar i fastighetsbeståndet.
  • Bruttoresultatet ökade med 9 procent och uppgick till 937 mnkr (859), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter.
  • Nettoomsättningen uppgick till 1 322 mnkr (1 238), en ökning med 7 procent.
  • Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 34,7 mdkr (31,7 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde om 129 kronor per aktie (118 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändring i fastighets-beståndet var 2 451 mnkr (1 672).
  • Soliditeten uppgick till 61 procent (59), nettobelåningsgraden till 16 procent (18) och räntetäckningsgraden var 8,5 gånger (9,0).
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 4,2 procent (5,2). Exklusive vakans på grund av pågående projekt uppgick hyresvakansen till 2,6 procent (4,1).Stockholm den 9 november 2016

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Bilaga: Delårsrapport januari – september 2016


Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, 
telefon 08-762 90 00.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2016 kl. 11:30.

Delårsrapport januari - september 2016.pdf