Delårsrapport januari - mars 2016

Periodens resultat efter skatt uppgick till 738 mnkr (447), motsvarande 3,58 kronor per aktie (2,17). Det ökade resultatet förklaras främst av högre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet. Koncernens bruttoresultat uppgick till 305 mnkr (284), en ökning med 7 procent. Förbättringen förklaras främst av högre...
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 738 mnkr (447), motsvarande 3,58
  kronor per aktie (2,17). Det ökade resultatet förklaras främst av högre orealiserade
  värdeförändringar i fastighetsbeståndet.

 • Koncernens bruttoresultat uppgick till 305 mnkr (284), en ökning med 7 procent. Förbättringen förklaras främst av högre hyresintäkter.
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 431 mnkr (413), en ökning med 4 procent.
 • Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 32 655 mnkr (31 740 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde om 119 kronor per aktie (118 vid årsskiftet) efter avdrag för utdelning om 3,10 kr per aktie. Periodens orealiserade värdeförändring var 689 mnkr (366).
 • Soliditeten uppgick till 59 procent (57), nettobelåningsgraden till 18 procent (18) och räntetäckningsgraden var 9,0 gånger (9,1).
 • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 4,3 procent (6,5). Exklusive vakans på grund av pågående projekt uppgick hyresvakansen till 2,3 procent (5,5).
 • Den 1 mars tillträddes fastigheten Inom Vallgraven 3:2 i centrala Göteborg med ett fastighetsvärde om 82 mnkr.

Stockholm den 3 maj 2016

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Ivo Stopner
Verkställande direktör


Bilaga: Delårsrapport januari – mars 2016

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2016.

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Ingvor Sundbom, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Delårsrapport januari-mars 2016