Bokslutskommuniké 2016

Årets resultat före skatt ökade med 835 mnkr och uppgick till 5 284 mnkr (4 449). Det högre resultatet förklaras främst av högre orealiserade värdeökningar i fastighetsbeståndet.Bruttoresultatet ökade med 8 procent och uppgick till 1 262 mnkr (1 172)...
  • Årets resultat före skatt ökade med 835 mnkr och uppgick till 5 284 mnkr (4 449). Det högre resultatet förklaras främst av högre orealiserade värdeökningar i fastighetsbeståndet.
  • Bruttoresultatet ökade med 8 procent och uppgick till 1 262 mnkr (1 172), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter.
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 790 mnkr (1 689), en ökning med 6 procent.
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 4 120 mnkr (3 470), motsvarande 19,98 kronor per aktie (16,82).
  • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 3,30 kronor per aktie (3,10).
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 36,5 mdkr (31,7), vilket ger ett aktuellt substansvärde om 138 kronor per aktie (118). Periodens orealiserade värdeförändring i fastighetsbeståndet var 4 160 mnkr (3 427).
  • Soliditeten uppgick till 61 procent (61), nettobelåningsgraden till 15 procent (17) och räntetäckningsgraden var 8,6 gånger (9,1).
  • Hyresvakansgraden vid årets slut var 3,9 procent (4,5). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 2,6 procent (3,2).

Stockholm den 16 februari 2017

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

Styrelsen

Bilaga
Bokslutskommuniké 2016

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Åsa Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2017 kl. 11:30.

Bokslutskommuniké 2016.pdf