Halvårsrapport januari - juni 2015

Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 221 mnkr (789), motsvarande 5,92 kronor per aktie (3,83). Resultatförbättringen förklaras av högre orealiserade värdeökningar i fastighetsbeståndet.Fastighetsförvaltningens bruttoresultat minskade med 3...
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 221 mnkr (789), motsvarande 5,92 kronor per aktie (3,83). Resultatförbättringen förklaras av högre orealiserade värdeökningar i fastighetsbeståndet.
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat minskade med 3 procent och uppgick till 553 mnkr (572), vilket främst förklaras av högre hyresvakanser och kostnader för utvecklingsprojekt inom detaljhandeln.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 29,1 mdkr (27,8 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde om 105 kronor per aktie (100 vid årsskiftet).
  • Soliditeten uppgick till 58 procent (57), nettobelåningsgraden till 19 procent (21) och räntetäckningsgraden var 8,9 gånger (8,4).
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 822 mnkr (826).
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 6,3 procent (5,6 vid årsskiftet). Exklusive pågående projekt uppgick hyresvakansen till 5,1 procent (5,2 vid årsskiftet).

Stockholm den 20 augusti 2015

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

Ivo Stopner
Verkställande direktör
 

Bilaga: Halvårsrapport januari – juni 2015
 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2015.

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Halvårsrapport januari-juni 2015.pdf