Delårsrapport januari - september 2015

Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 862 mnkr (996), motsvarande 9,03 kronor per aktie (4,83). Det ökade resultatet förklaras av högre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till...
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 862 mnkr (996), motsvarande 9,03 kronor per aktie (4,83). Det ökade resultatet förklaras av högre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till 842 mnkr (857). Minskningen förklaras främst av ökade kostnader för vakanser och underhåll i utvecklingsprojekt inom detaljhandeln.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 29,8 mdkr (27,8 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde om 108 kronor per aktie (100 vid årsskiftet).
  • Soliditeten uppgick till 59 procent (57), nettobelåningsgraden till 18 procent (20) och räntetäckningsgraden var 9,0 gånger (8,4).
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 238 mnkr (1 236).
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 5,2 procent (5,5). Exklusive pågående projekt uppgick hyresvakansen till 4,1 procent (5,2).
  • Hufvudstaden har branschens nöjdaste kontorshyresgäster enligt Fastighetsbarometerns Nöjd Kund Index.


Stockholm den 4 november 2015

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Bilaga: Delårsrapport januari – september 2015

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november 2015.

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Åsa Roslund, tillförordnad chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Delårsrapport januari-september 2015.pdf