Delårsrapport januari - mars 2015

Periodens resultat efter skatt uppgick till 447 mnkr (194), motsvarande 2,17 kronor per aktie (0,94). Det ökade resultatet förklaras av högre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.Fastighetsförvaltningens bruttoresultat minskade med 3...
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 447 mnkr (194), motsvarande 2,17 kronor per aktie (0,94). Det ökade resultatet förklaras av högre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat minskade med 3 procent och uppgick till 278 mnkr (288), vilket främst förklaras av ökade kostnader för vakanser och underhåll till följd av startade utvecklingsprojekt inom detaljhandeln.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 28,3 mdkr (27,8 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde om 100 kronor per aktie (100 vid årsskiftet) efter avdrag för utdelning om 2,90 kronor per aktie.
  • Soliditeten uppgick till 57 procent (56), nettobelåningsgraden till 18 procent (21) och räntetäckningsgraden var 9,1 gånger (8,7).
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 413 mnkr (414).
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 6,5 procent (5,4). Exklusive pågående projekt uppgick hyresvakansen till 5,5 procent (4,9).Stockholm den 5 maj 2015

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

Ivo Stopner
Verkställande direktör
 

Bilaga: Delårsrapport januari – mars 2015

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2015.

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Delårsrapport januari-mars 2015