Bokslutskommuniké 2015

Årets resultat före skatt ökade med 1 928 mnkr och uppgick till 4 449 mnkr (2 521). Det ökade resultatet förklaras av högre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet. Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till 1 144 mnkr (1 145)...
 • Årets resultat före skatt ökade med 1 928 mnkr och uppgick till 4 449 mnkr (2 521). Det ökade resultatet förklaras av högre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.
   
 • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till 1 144 mnkr (1 145), vilket främst förklaras av högre bruttohyror som motverkats av ökade kostnader i utvecklingsprojekt för vakanser, underhåll och personalförstärkningar.
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 689 mnkr (1 665).
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 3 470 mnkr (2 001), motsvarande 16,82 kronor per aktie (9,70).
 • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 3,10 kronor per aktie (2,90).
 • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 31,7 mdkr (27,8), vilket ger ett substansvärde om 118 kronor per aktie (100).
 • Soliditeten uppgick till 61 procent (59), nettobelåningsgraden till 17 procent (19) och räntetäckningsgraden var 9,1 gånger (8,5).
 • Hyresvakansgraden vid årets slut var 4,5 procent (5,6). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 3,2 procent (5,2).
   

Stockholm den 11 februari 2016

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Styrelsen

Bilaga
Bokslutskommuniké 2015

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2016.

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Åsa Roslund, tillförordnad chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Bokslutskommuniké 2015.pdf