Halvårsrapport januari - juni 2014

Fastighetsförvaltningens bruttoresultat steg med 3 procent och uppgick till 572 mnkr (558). Ökningen förklaras av resultatet från den under 2013 förvärvade fastigheten i Göteborg samt högre hyror.Periodens resultat efter skatt uppgick till 789 mnkr...
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat steg med 3 procent och uppgick till 572 mnkr (558). Ökningen förklaras av resultatet från den under 2013 förvärvade fastigheten i Göteborg samt högre hyror.

  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 789 mnkr (844), motsvarande 3,83 kronor per aktie (4,09). Minskningen förklaras av en negativ orealiserad värdeförändring på räntederivat om -114 mnkr (90).

  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 26,6 mdkr (25,9 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde på 93 kronor per aktie (92 vid årsskiftet).

  • Soliditeten uppgick till 57 procent (56), nettobelåningsgraden till 21 procent (23) och räntetäckningsgraden var 8,4 gånger (8,2).

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 826 mnkr (795), en ökning med 4 procent.

  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 5,5 procent (4,8).Stockholm den 21 augusti 2014

HUFVUDSTADEN AB (publ)


Ivo Stopner
Verkställande direktör

Bilaga: Halvårsrapport januari – juni 2014

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 augusti 2014.

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Halvårsrapport januari-juni 2014