Delårsrapport januari - september 2014

Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till 857 mnkr (851). Ökningen förklaras främst av högre hyror.Periodens resultat efter skatt uppgick till 996 mnkr (1 076), motsvarande 4,83 kronor per aktie (5,22). Minskningen förklaras av en negativ...
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till 857 mnkr (851). Ökningen förklaras främst av högre hyror.

  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 996 mnkr (1 076), motsvarande 4,83 kronor per aktie (5,22). Minskningen förklaras av en negativ orealiserad värdeförändring på räntederivat om -149 mnkr (88).

  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 26,7 mdkr (25,9 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde på 95 kronor per aktie (92 vid årsskiftet).

  • Soliditeten uppgick till 57 procent (57), nettobelåningsgraden till 20 procent (22) och räntetäckningsgraden var 8,4 gånger (8,3).

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 236 mnkr (1 201), en ökning med 3 procent.

  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 5,5 procent (4,0).

  • Hufvudstaden har branschens nöjdaste kontorshyresgäster enligt Fastighetsbarometerns Nöjd Kund Index.
     

Stockholm den 5 november 2014

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Ivo Stopner
Verkställande direktör


Bilaga: Delårsrapport januari – september 2014

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2014.

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Delårsrapport januari-september 2014