Delårsrapport januari - mars 2014

Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 9 procent och uppgick till 288 mnkr (264), vilket främst förklaras av resultatet från den under 2013 förvärvade fastigheten i Göteborg.Periodens resultat efter skatt uppgick till 194 mnkr (266)...
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 9 procent och uppgick till 288 mnkr (264), vilket främst förklaras av resultatet från den under 2013 förvärvade fastigheten i Göteborg.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 194 mnkr (266), motsvarande 0,94 kronor per aktie (1,29). Det lägre resultatet förklaras av en negativ värdeförändring på räntederivat som föregående år var positiv.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 26,0 mdkr (25,9 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde om 90 kronor per aktie (92 vid årsskiftet) efter utbetalning av utdelning på 2,75 kronor per aktie.
  • Soliditeten uppgick till 56 procent (54), nettobelåningsgraden till 21 procent (22) och räntetäckningsgraden var 8,7 gånger (7,8).
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 414 mnkr (390), en ökning med 6 procent.
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 5,4 procent (5,0).

Stockholm den 20 maj 2014

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Ivo Stopner
Verkställande direktör


Bilaga: Delårsrapport januari – mars 2014

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 maj 2014.

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Delårsrapport januari-mars 2014