Bokslutskommuniké 2014

Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till 1 145 mnkr (1 135), ökningen förklaras främst av högre hyror.Årets resultat före skatt ökade med 114 mnkr och uppgick till 2 521 mnkr (2 407). Det ökade resultatet förklaras av högre orealiserade...
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till 1 145 mnkr (1 135), ökningen förklaras främst av högre hyror.

  • Årets resultat före skatt ökade med 114 mnkr och uppgick till 2 521 mnkr (2 407). Det ökade resultatet förklaras av högre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.

  • Årets resultat efter skatt uppgick till 2 001 mnkr (1 876), motsvarande 9,70 kronor per aktie (9,10).

  • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 2,90 kronor per aktie (2,75).

  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 27,8 mdkr (25,9), vilket ger ett substansvärde om 100 kronor per aktie (92).

  • Soliditeten uppgick till 59 procent (58), nettobelåningsgraden till 19 procent (20) och räntetäckningsgraden var 8,5 gånger (8,3).

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 665 mnkr (1 640), en ökning med 2 procent.

  • Hyresvakansgraden vid årets slut var 5,6 procent (4,0).

Stockholm den 12 februari 2015

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Styrelsen

Bil.

Bokslutskommuniké 2014

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2015.

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Bokslutskommuniké 2014