Halvårsrapport januari - juni 2013

Periodens resultat efter skatt uppgick till 844 mnkr (654), motsvarande 4,09 kronor per aktie (3,17). Ökningen förklaras främst av högre orealiserad värdeförändring jämfört med föregående år.Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 6 procent...
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 844 mnkr (654), motsvarande 4,09 kronor per aktie (3,17). Ökningen förklaras främst av högre orealiserad värdeförändring jämfört med föregående år.
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 6 procent och uppgick till 558 mnkr (527), främst beroende på ökade hyresintäkter.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 24,9 mdkr (23,1 vid årsskiftet).
  • Substansvärdet uppgick till 86 kronor per aktie (84 vid årsskiftet).
  • Soliditeten uppgick till 56 procent (55), nettobelåningsgraden till 23 procent (19) och räntetäckningsgraden var 8,2 gånger (6,2).
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 795 mnkr (763), en ökning med 4 procent.
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 4,8 procent (3,7 vid årsskiftet).Stockholm den 22 augusti 2013

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Bilaga: Halvårsrapport januari – juni 2013

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2013.

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Halvårsrapport Januari-Juni 2013