Delårsrapport januari - september 2013

Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 6 procent och uppgick till 851 mnkr (800), vilket förklaras av fastighetsförvärv i Göteborg och ökade hyresintäkter i beståndet. Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 076 mnkr (793)...
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 6 procent och uppgick till 851 mnkr (800), vilket förklaras av fastighetsförvärv i Göteborg och ökade hyresintäkter i beståndet.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 076 mnkr (793), motsvarande 5,22 kronor per aktie (3,84). Ökningen förklaras främst av högre orealiserade värdeförändringar jämfört med föregående år.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 25,0 mdkr (23,1 vid årsskiftet).
  • Substansvärdet uppgick till 87 kronor per aktie (84 vid årsskiftet).
  • Soliditeten uppgick till 57 procent (55), nettobelåningsgraden till 22 procent (18) och räntetäckningsgraden var 8,3 gånger (6,4).
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 201 mnkr (1 144), en ökning med 5 procent.
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 4,0 procent (3,7 vid årsskiftet).Stockholm den 7 november 2013

HUFVUDSTADEN AB (publ)
 

Ivo Stopner
Verkställande direktör
 

Bilaga: Delårsrapport januari – september 2013
 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november 2013.

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Delårsrapport januari-september 2013