Delårsrapport januari - mars 2013

Fastighetsförvaltningens bruttoresultat var oförändrat och uppgick till 264 mnkr (264). Periodens resultat efter skatt uppgick till 266 mnkr (341), motsvarande 1,29 kronor per aktie (1,65). Det minskade resultatet förklaras av lägre orealiserad...
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat var oförändrat och uppgick till 264 mnkr (264).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 266 mnkr (341), motsvarande 1,29 kronor per aktie (1,65). Det minskade resultatet förklaras av lägre orealiserad värdeförändring i fastighetsbeståndet jämfört med föregående år.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 24,5 mdkr (23,1 vid årsskiftet). Den 7 mars tillträddes fastigheten Nordstaden 8:26 i Göteborg. Köpeskillingen uppgick till 1,3 mdkr.
  • Substansvärdet efter avdrag för utdelning om 2,60 kronor per aktie, uppgick till 83 kronor per aktie (84 vid årsskiftet).
  • Soliditeten uppgick till 54 procent (54), nettobelåningsgraden till 22 procent (20) och räntetäckningsgraden var 7,8 gånger (6,5).
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 390 mnkr (381), en ökning med 2 procent.
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 5,0 procent (3,9).

Stockholm den 21 maj 2013

HUFVUDSTADEN AB (publ)
 

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Bilaga: Delårsrapport januari – mars 2013

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 maj 2013.

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Delårsrapport januari-mars 2013