Bokslutskommuniké 2013

Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 7 procent och uppgick till 1 135 mnkr (1 065), vilket förklaras av fastighetsförvärv i Göteborg och ökade hyresintäkter i beståndet. Årets resultat före skatt ökade med 921 mnkr och uppgick till 2 407...
 • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 7 procent och uppgick till 1 135 mnkr (1 065), vilket förklaras av fastighetsförvärv i Göteborg och ökade hyresintäkter i beståndet.
   
 • Årets resultat före skatt ökade med 921 mnkr och uppgick till 2 407 mnkr (1 486). Ökningen förklaras främst av orealiserade värdeförändringar.
   
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 1 876 mnkr (1 939), motsvarande 9,10 kronor per aktie (9,40). Föregående års resultat påverkades av en engångsintäkt på 888 mnkr som en följd av sänkt bolagsskatt.
 • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 2,75 kronor per aktie (2,60).
   
 • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 25,9 mdkr (23,1), vilket ger ett substansvärde om 92 kronor per aktie (84).
   
 • Soliditeten uppgick till 58 procent (59), nettobelåningsgraden till 20 procent (18) och räntetäckningsgraden var 8,3 gånger (6,4).
   
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 640 mnkr (1 542), en ökning med 6 procent.
   
 • Hyresvakansgraden vid årets slut var 4,0 procent (3,7).
   

Stockholm den 13 februari 2014

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

Styrelsen
 

Bil.
Bokslutskommuniké 2013

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2014.

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Bokslutskommuniké 2013