Halvårsrapport januari - juni 2012

Periodens resultat efter skatt uppgick till 654 mnkr (916), motsvarande 3,17 kronor per aktie (4,44). Minskningen förklaras av en lägre värdeökning i fastighetsbeståndet.Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 13 procent och uppgick till 527...
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 654 mnkr (916), motsvarande 3,17 kronor per aktie (4,44). Minskningen förklaras av en lägre värdeökning i fastighetsbeståndet.
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 13 procent och uppgick till 527 mnkr (465), främst beroende på högre hyror och investeringar i fastigheter.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 22,8 mdkr (22,3 vid årsskiftet).
  • Substansvärdet uppgick till 77 kronor per aktie (76 vid årsskiftet).
  • Soliditeten uppgick till 55 procent (56), nettobelåningsgraden till 19 procent (17) och räntetäckningsgraden var 6,2 gånger (6,8).
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 763 mnkr (708), en ökning med 8 procent.
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 3,8 procent (3,9 vid årsskiftet).Stockholm den 23 augusti 2012

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

Ivo Stopner
Verkställande direktör
 

Bilaga: Halvårsrapport januari – juni 2012

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2012. 

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Halvårsrapport Januari-Juni 2012