Delårsrapport januari - september 2012

Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 16 procent och uppgick till 800 mnkr (692), främst beroende på högre hyror och tillkommande ytor genom förvärv och investeringar i fastigheter. Periodens resultat efter skatt uppgick till 793 mnkr (1...
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 16 procent och uppgick till 800 mnkr (692), främst beroende på högre hyror och tillkommande ytor genom förvärv och investeringar i fastigheter.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 793 mnkr (1 010), motsvarande 3,84 kronor per aktie (4,89). Minskningen förklaras av en lägre värdeökning i fastighetsbeståndet.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 22,8 mdkr (22,3 vid årsskiftet).
  • Substansvärdet uppgick till 77 kronor per aktie (76 vid årsskiftet).
  • Soliditeten uppgick till 55 procent (56), nettobelåningsgraden till 18 procent (17) och räntetäckningsgraden var 6,4 gånger (6,8).
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 144 mnkr (1 058), en ökning med 8 procent.
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 4,0 procent (3,9 vid årsskiftet).
  • Hufvudstaden har de nöjdaste kontorshyresgästerna enligt Fastighetsbarometerns Nöjd Kund Index.Stockholm den 19 november 2012

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Bilaga: Delårsrapport januari – september 2012

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 november 2012.


Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans,
telefon 08-762 90 00.

Delårsrapport januari-september 2012