Delårsrapport januari - mars 2012

Periodens resultat efter skatt uppgick till 341 mnkr (257), motsvarande 1,65 kronor per aktie (1,25). Det högre resultatet förklaras främst av värdeökning i fastighetsbeståndet samt högre hyror.Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 17...
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 341 mnkr (257), motsvarande 1,65 kronor per aktie (1,25). Det högre resultatet förklaras främst av värdeökning i fastighetsbeståndet samt högre hyror.
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 17 procent och uppgick till 264 mnkr (225).
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 22,5 mdkr (22,3 vid årsskiftet).
  • Substansvärdet efter avdrag för utdelning om 2,45 kronor per aktie, uppgick till 75 kronor per aktie (76 vid årsskiftet).
  • Soliditeten uppgick till 54 procent, nettobelåningsgraden till 20 procent och räntetäckningsgraden var 6,5 gånger.
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 381 mnkr (352), en ökning med 8 procent.
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 3,9 procent (5,3).Stockholm den 10 maj 2012

HUFVUDSTADEN AB (publ)Ivo Stopner
Verkställande direktör


Bilaga: Delårsrapport januari – mars 2012


Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2012.

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Delårsrapport januari-mars 2012