Bokslutskommuniké 2012

Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 13 procent och uppgick till 1 065 mnkr (945), främst beroende på högre hyror och tillkommande driftsnetto genom förvärv och investeringar i fastigheter.Årets resultat efter skatt uppgick till 1 939...
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 13 procent och uppgick till 1 065 mnkr (945), främst beroende på högre hyror och tillkommande driftsnetto genom förvärv och investeringar i fastigheter.
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 1 939 mnkr (1 435), motsvarande 9,40 kronor per aktie (6,96). Ökningen av resultatet beror på en engångsintäkt från minskad uppskjuten skatt till följd av sänkt bolagsskatt.
  • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 2,60 kronor per aktie (2,45).
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades vid årsskiftet till 23,1 mdkr (22,3), vilket ger ett substansvärde om 84 kronor per aktie (76).
  • Soliditeten uppgick till 59 procent (55), nettobelåningsgraden till 18 procent (18) och räntetäckningsgraden var 6,4 gånger (7,0).
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 542 mnkr (1 437), en ökning med 7 procent.
  • Hyresvakansgraden vid årets slut var 3,7 procent (3,9).
  • I november förvärvades för ca 1,3 mdkr fastigheten Nordstaden 8:26 i Göteborg. Fastigheten tillträds i mars 2013.

Stockholm den 14 februari 2013
HUFVUDSTADEN AB (publ)

Styrelsen

Bil.
Bokslutskommuniké 2012

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2013.

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Bokslutskommuniké 2012