Halvårsrapport januari - juni 2011

Periodens resultat efter skatt uppgick till 916 mnkr (391), motsvarande 4,44 kronor per aktie (1,90). Det högre resultatet förklaras främst av värdeökning i fastighetsbeståndet.Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 3 % till 465 mnkr (451)...
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 916 mnkr (391), motsvarande 4,44 kronor per aktie (1,90). Det högre resultatet förklaras främst av värdeökning i fastighetsbeståndet.
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 3 % till 465 mnkr (451), vilket främst beror på högre hyror.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 21,3 mdkr (20,1 vid årsskiftet).
  • Substansvärdet uppgick till 73 kronor per aktie (70 vid årsskiftet).
  • Soliditeten uppgick till 56 procent, nettobelåningsgraden till 17 procent och räntetäckningsgraden var 6,8 gånger.
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 708 mnkr (681), en ökning med 4 %.
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 5,7 procent (5,1 vid årsskiftet).Stockholm den 24 augusti 2011

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

Ivo Stopner
Verkställande direktör

 

Bilaga: Halvårsrapport januari – juni 2011

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti 2011.

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Halvårsrapport januari-juni 2011