Delårsrapport januari - september 2011

Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 010 mnkr (818), motsvarande 4,89 kronor per aktie (3,97). Det högre resultatet förklaras av värdeökning i fastighetsbeståndet.Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till 692 mnkr (686).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 010 mnkr (818), motsvarande 4,89 kronor per aktie (3,97). Det högre resultatet förklaras av värdeökning i fastighetsbeståndet.
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till 692 mnkr (686).
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 21,4 mdkr (20,1 vid årsskiftet).
  • Substansvärdet uppgick till 73 kronor per aktie (70 vid årsskiftet).
  • Soliditeten uppgick till 56 procent, nettobelåningsgraden till 17 procent och räntetäckningsgraden var 6,8 gånger.
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 058 mnkr (1 027), en ökning med 3 procent.
  • Avtal har tecknats med Burberry och Ralph Lauren om butiksetablering i Bibliotekstan.
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 4,5 procent (5,1 vid årsskiftet).Stockholm den 3 november 2011

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Bilaga: Delårsrapport januari – september 2011

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2011.

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Delårsrapport januari-september 2011