Delårsrapport januari - mars 2011

Periodens resultat efter skatt uppgick till 257 mnkr (126), motsvarande 1,25 kronor per aktie (0,61). Det högre resultatet förklaras främst av värdeökning i fastighetsbeståndet.Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till 225 mnkr (225).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 257 mnkr (126), motsvarande 1,25 kronor per aktie (0,61). Det högre resultatet förklaras främst av värdeökning i fastighetsbeståndet.
  • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till 225 mnkr (225).
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 20,4 mdkr (20,1 vid årsskiftet).
  • Substansvärdet efter avdrag för utdelning om 2,30 kronor per aktie, uppgick till 69 kronor per aktie (70 vid årsskiftet).
  • Soliditeten uppgick till 54 procent, nettobelåningsgraden till 18 procent och räntetäckningsgraden var 6,9 gånger.
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 352 mnkr (339), en ökning med 4 procent.
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 5,3 procent (7,2).

 

Stockholm den 4 maj 2011

HUFVUDSTADEN AB (publ)


Ivo Stopner
Verkställande direktör

Bilaga: Delårsrapport januari – mars 2011

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2011.

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Delårsrapport januari-mars 2011