Bokslutskommuniké 2011

Årets resultat efter skatt uppgick till 1 435 mnkr (1 733), motsvarande 6,96 kronor per aktie (8,40). Resultatnedgången förklaras av årets lägre orealiserade värdeförändringar jämfört med föregående år.Bruttoresultatet uppgick till 965 mnkr (944), en...
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 1 435 mnkr (1 733), motsvarande 6,96 kronor per aktie (8,40). Resultatnedgången förklaras av årets lägre orealiserade värdeförändringar jämfört med föregående år.
  • Bruttoresultatet uppgick till 965 mnkr (944), en ökning med 2 procent. Det förbättrade resultatet beror på högre hyror och lägre vakans.
  • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 2,45 kronor per aktie (2,30).
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades vid årsskiftet till 22,3 mdkr (20,1), vilket ger ett substansvärde om 76 kronor per aktie (70).
  • Soliditeten uppgick till 55 procent (56), nettobelåningsgraden till 18 procent (16) och räntetäckningsgraden var 7,0 gånger (7,7).
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 437 mnkr (1 392), en ökning med 3 procent.
  • Hyresvakansgraden vid årets slut var 3,9 procent (5,1).

 

Stockholm den 9 februari 2012

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

Styrelsen

 

Bil.
Bokslutskommuniké 2011

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2012.

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Bokslutskommuniké 2011