Halvårsrapport januari-juni 2010

Fastighetsförvaltningens bruttoresultat minskade med 2 procent till 451 mnkr (461). Resultatförändringen förklaras främst av något högre hyresvakanser. Periodens resultat efter skatt uppgick till 391 mnkr (-502), motsvarande 1,90 kronor per aktie...

 • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat minskade med 2 procent till 451 mnkr (461). Resultatförändringen förklaras främst av något högre hyresvakanser.
   
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 391 mnkr (-502), motsvarande 1,90 kronor per aktie (-2,43). Det högre resultatet förklaras av periodens positiva värdeförändring i fastighetsbeståndet om 185 mnkr (-1 058).
   
 • Soliditeten uppgick till 54 procent, nettobelåningsgraden till 18,3 procent och räntetäckningsgraden var 7,7 gånger.
   
 • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 18,6 mdkr (18,1 vid årsskiftet). Ökningen förklaras av stigande hyresnivåer och något lägre direktavkastningskrav.
   
 • Substansvärdet uppgick till 62 kronor per aktie (62 vid årsskiftet).
   
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 681 mnkr (682).
   
 • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 6,6 procent (6,2 vid årsskiftet).Stockholm den 25 augusti 2010

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

Ivo Stopner
Verkställande direktör

 

Bilaga: Halvårsrapport januari – juni 2010

  

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2010, kl 11.50.

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans,
telefon 08-762 90 00.
  

Halvårsrapport januari-juni 2010