Delårsrapport januari-september 2010

Periodens resultat efter skatt uppgick till 818 mnkr (-356), motsvarande 3,97 kronor per aktie (-1,73). Det högre resultatet förklaras av periodens positiva värdeförändring i fastighetsbeståndet om 552 mnkr (-1 058).  Fastighetsförvaltningens...
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 818 mnkr (-356), motsvarande 3,97 kronor per aktie (-1,73). Det högre resultatet förklaras av periodens positiva värdeförändring i fastighetsbeståndet om 552 mnkr (-1 058).
    
 • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat uppgick till 686 mnkr (699). Resultatförändringen förklaras främst av något högre hyresvakanser.
    
 • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 19,1 mdkr (18,1 vid årsskiftet). Ökningen förklaras av stigande hyresnivåer och något lägre direktavkastningskrav samt investeringar.
    
 • Substansvärdet uppgick till 65 kronor per aktie (62 vid årsskiftet).
    
 • Soliditeten uppgick till 55 procent, nettobelåningsgraden till 17 procent och räntetäckningsgraden var 7,7 gånger.
    
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 027 mnkr (1 020). 
    
 • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 6,1 procent (6,2 vid årsskiftet).
    
 • Hufvudstaden har, för tredje året i rad, de nöjdaste kontors-hyresgästerna enligt Fastighetsbarometern med Nöjd Kund Index.

 

Stockholm den 10 november 2010
HUFVUDSTADEN AB (publ)

Ivo Stopner
Verkställande direktör


Bilaga: Delårsrapport januari – september 2010

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 november 2010.

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Delårsrapport jan-sep 2010