Bokslutskommuniké 2010

Årets resultat efter skatt uppgick till 1 733 mnkr (-357), motsvarande 8,40 kronor per aktie (-1,73). Resultatförbättringen beror främst på nettot av årets orealiserade värdeökning i fastighetsbeståndet och uppskjuten skatt jämfört med föregående år.
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 1 733 mnkr (-357), motsvarande 8,40 kronor per aktie (-1,73). Resultatförbättringen beror främst på nettot av årets orealiserade värdeökning i fastighetsbeståndet och uppskjuten skatt jämfört med föregående år.
  • Bruttoresultatet för verksamheten uppgick till 944 mnkr (944). Den oförändrade resultatnivån beror främst på att effekten av högre hyror har motverkats av ökade driftskostnader till följd av de stränga vintermånaderna.
  • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 2,30 kronor per aktie (2,10).
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades vid årsskiftet till 20,1 mdkr (18,1), vilket ger ett substansvärde om 70 kronor per aktie (62).
  • Soliditeten uppgick till 56 procent (55), nettobelåningsgraden till 16 procent (16) och räntetäckningsgraden var 7,7 gånger (7,0).
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 392 mnkr (1 372).
  • Hyresvakansgraden vid årets slut var 5,1 procent (6,2).

Stockholm den 10 februari 2011

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

Styrelsen

Bil.

Bokslutskommuniké 2010

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2011.

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Bokslutskommuniké 2010