Halvårsrapport januari-juni 2009

• Fastighetsförvaltningens bruttoresultat för jämförbart bestånd ökade med 6 procent till 461 mnkr (435). Det förbättrade resultatet förklaras främst av högre hyror och lägre underhållskostnader.• Periodens resultat efter skatt uppgick till -502 mnkr...

• Fastighetsförvaltningens bruttoresultat för jämförbart bestånd ökade med 6 procent till 461 mnkr (435). Det förbättrade resultatet förklaras främst av högre hyror och lägre underhållskostnader. • Periodens resultat efter skatt uppgick till -502 mnkr (-86), motsvarande -2,43 kronor per aktie (-0,42). Det lägre resultatet förklaras av periodens orealiserade värdeminskning i fastighetsbeståndet om -1 058 mnkr (-497). • Soliditeten uppgick till 55 procent, nettobelåningsgraden till 17 procent och räntetäckningsgraden var 6,9 gånger. • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 18,2 mdkr (19,1 vid årsskiftet). • Substansvärdet uppgick till 61 kronor per aktie (66 vid årsskiftet). • Koncernens nettoomsättning för jämförbart bestånd uppgick till 682 mnkr (666), en ökning med 2 procent. • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 6,2 procent (5,3 vid årsskiftet) och exklusive pågående projekt 3,6 procent (2,9 vid årsskiftet). Stockholm den 26 augusti 2009 HUFVUDSTADEN AB (publ) Ivo Stopner Verkställande direktör Bilaga: Halvårsrapport januari - juni 2009 Informationen i denna halvårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 augusti 2009, kl 11.20. Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Halvårsrapport januari - juni 2009