Delårsrapport januari-september 2009

• Fastighetsförvaltningens bruttoresultat för jämförbart bestånd ökade med 5 procent till 699 mnkr (666). Det förbättrade resultatet förklaras främst av högre hyror och lägre underhållskostnader.• Periodens resultat efter skatt uppgick till -356 mnkr...

• Fastighetsförvaltningens bruttoresultat för jämförbart bestånd ökade med 5 procent till 699 mnkr (666). Det förbättrade resultatet förklaras främst av högre hyror och lägre underhållskostnader. • Periodens resultat efter skatt uppgick till -356 mnkr (-406), motsvarande -1,73 kronor per aktie (-1,97). Motsvarande resultat för tredje kvartalet var 145 mnkr (-320). • Soliditeten uppgick till 55 procent, nettobelåningsgraden till 17 procent och räntetäckningsgraden var 6,9 gånger. • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 18,2 mdkr (19,1 vid årsskiftet). Substansvärdet uppgick till 62 kronor per aktie (66 vid årsskiftet). • Koncernens nettoomsättning för jämförbart bestånd uppgick till 1 020 mnkr (1 001), en ökning med 2 procent. • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 5,8 procent (5,3 vid årsskiftet) och exklusive pågående projekt 3,2 procent (2,9 vid årsskiftet). • Hufvudstaden har, för andra året i följd de nöjdaste kontorshyresgästerna enligt Fastighetsbarometern med Nöjd Kund Index. Stockholm den 5 november 2009 HUFVUDSTADEN AB (publ) Ivo Stopner Verkställande direktör Bilaga: Delårsrapport januari - september 2009 Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2009, kl 11:00. Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Hela rapporten