Delårsrapport januari-mars 2009

• Fastighetsförvaltningens bruttoresultat för jämförbart bestånd ökade med 2 procent till 230 mnkr (225). Det förbättrade resultatet förklaras främst av högre hyror.• Periodens resultat efter skatt uppgick till -308 mnkr (120), motsvarande -1,49...

• Fastighetsförvaltningens bruttoresultat för jämförbart bestånd ökade med 2 procent till 230 mnkr (225). Det förbättrade resultatet förklaras främst av högre hyror.

• Periodens resultat efter skatt uppgick till -308 mnkr (120), motsvarande -1,49 kronor per aktie (0,58). Det lägre resultatet förklaras av periodens orealiserade värdeminskning i fastighetsbeståndet om -563 mnkr (0).

• Soliditeten uppgick till 54 procent, nettobelåningsgraden till 17 procent och räntetäckningsgraden var 6,7 gånger.

• Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 18,6 mdkr (19,1 vid årsskiftet).

• Substansvärdet efter avdrag för beslutad utdelning uppgick till 63 kronor per aktie (66 vid årsskiftet).

• Koncernens nettoomsättning för jämförbart bestånd uppgick till 342 mnkr (334), en ökning med 2 procent.

• Hyresvakansgraden vid periodens slut var 6,3 procent (5,3 vid årsskiftet) och exklusive pågående projekt 3,7 procent (2,9 vid årsskiftet).Stockholm den 6 maj 2009

HUFVUDSTADEN AB (publ)Ivo Stopner
Verkställande direktör


Bilaga: Delårsrapport januari - mars 2009

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2009, kl 11.15.

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Delårsrapport januari-mars 2009