Bokslutskommuniké 2009

PRESSMEDDELANDEBokslutskommuniké 2009• Rörelseresultat före värdeförändringar ökade med 5 procent till 915 mnkr (875). Det förbättrade resultatet förklaras främst av högre hyror och lägre underhållskostnader.• Årets resultat uppgick till -357 mnkr...

PRESSMEDDELANDE Bokslutskommuniké 2009 • Rörelseresultat före värdeförändringar ökade med 5 procent till 915 mnkr (875). Det förbättrade resultatet förklaras främst av högre hyror och lägre underhållskostnader. • Årets resultat uppgick till -357 mnkr (-449), motsvarande -1,73 kronor per aktie (-2,18). Resultatförändringen beror främst på nettot av årets orealiserade värdeminskning i fastighetsbeståndet samt upplösning av uppskjuten skatt jämfört med föregående år. • Soliditeten uppgick till 55 procent (56), nettobelåningsgraden till 16 procent (16) och räntetäckningsgraden var 7,0 gånger (5,5). • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 2,10 kronor per aktie (1,90). • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades vid årsskiftet till 18,1 mdkr (19,1), vilket ger ett substansvärde om 62 kronor per aktie (66). • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 372 mnkr (1 348), en ökning med 2 procent. • Hyresvakansgraden vid årets slut var 6,2 procent (5,3) och exklusive pågående projekt 4,0 procent (2,9). Stockholm den 12 februari 2010 HUFVUDSTADEN AB (publ) Styrelsen Bil Bokslutskommuniké 2009 Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2010, kl 11.45. Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Bokslutskommuniké 2009